เมนูหลัก
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,615
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,126
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  95,511
  IP :  100.25.42.211
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ

นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย  วิทยานุกูล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                             

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์                        ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู

                                             

นายนิมิตร  งามยิ่งไพศาล                                                    นายวันชัย  รุจนวงศ์

                                              

ดร.ประสิทธิ์  คชโคตร                                                         นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป

                                             

ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล                                                          ดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ

                                             

พลตำรวจเอกอำนาจ  อันอาตม์งาม                                            นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

                                             

นายสุวิทย์ สุบงกฎ                                                                     นายสุรพจน์ รัชชุศิริ

                     

ดร.มณฑล ฉายอรุณ

                    

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

                        

ดร.อมร  มะลาศรี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

                        

                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์                   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์

                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน​                                                  ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  สุวรรณปัญญา

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์   ก่องดวง                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา  สหัสทัศน์

                                             

นายคมกริช  อ่อนประสงค์                                                                ดร.ปนัดดา  สังข์ศรีแก้ว

 

   นางสาวณภัทร  สร้อยจิต

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ

             พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ              

                                                                                         

นายคารมย์  เรืองไชย

                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย